Новинки

Агентский/Новинки
Вернуться к списку новостей

Agentskiy® market place

2020-04-24

На­пев­но, більшість з Вас ду­має, як збіль­ши­ти до­ходи та мак­си­маль­но ско­роти­ти вит­ра­ти в кри­зовий та пост­кри­зовий періоди?

Зви­чай­на ри­тори­ка з од­но­го бо­ку, а з іншо­го бо­ку - як її ре­алізу­вати на прак­тиці?

Agentskiy® market place - ан­тикри­зовий про­дукт, який  індивіду­аль­но мо­же адап­ту­вати­ся під тип агентства, та доз­во­лить ту­раген­там пе­режи­ти кри­зу та швид­ко                   відно­вити­ся, ко­ли все зно­ву зап­ра­цює.                                                

Офіс і "го­лов­ний біль" з ви­дат­ка­ми на орен­ду

Не тіль­ки потрібно ско­роти­ти, а й зовсім відмо­вити­ся від орен­дних пла­тежів.

На­ша плат­форма доз­во­ляє ко­рис­ту­вати­ся всіма мож­ли­вос­тя­ми офісу в центрі Києва для ве­ден­ня пе­рего­ворів і про­веден­ня зустрічей з клієнта­ми або пар­тне­рами: комп'ютер, прин­тер, ска­нер, зал пе­рего­ворів, ка­ва, чай та інші "must have" опції офісу.

Різні фор­ми оп­ла­ти та оп­ла­ти на ФОП/ТОВ з/без ПДВ

По­годь­те­ся, без ць­ого ніяк. Клієнтам не­обхідні всі варіан­ти: готівко­вий, без­готівко­вий, оп­ла­та кар­тою.

Всі три варіан­ти дос­тупні для Ва­ших ту­ристів. І це для Вас без зай­вих «за­моро­чок» з ка­совим апа­ратом, комісіями банків або ек­вай­рин­гом.

Ваш клієнт хо­че оп­ла­тити на ФОП або на ТОВ, а періода­ми от­ри­мати по­дат­ко­ву нак­ладну (ПДВ)? Всі опції ре­алізо­вані: від ФОП на єди­ному по­дат­ку до ТОВ на за­галь­них за­садах з ПДВ, щоб підлаш­ту­вати­ся під будь-яко­го Ва­шого за­мов­ни­ка.

Комісії та гнучкі умо­ви оп­ла­ти

Всі клю­чові ту­ропе­рато­ри, авіаком­панії дос­тупні для бро­нюван­ня та про­дажу.

Про­зорі умо­ви комісії, дос­ту­пи до сис­тем он­лайн бро­нюван­ня ту­ропе­раторів, систем бро­нюван­ня авіаком­паній, го­телів, залізнич­них і ав­то­бус­них квитків, стра­хуван­ня, тран­сферів і до­дат­ко­вих пос­луг.

Та­кож у Вас є мож­ливість до­дат­ко­во підклю­чити або за­лучи­ти Ва­шого пос­та­чаль­ни­ка, щоб не бу­ти об­ме­жени­ми, та на­дава­ти біль­ший вибір пос­луг Ва­шому клієнту.  

Ваш клієнт про­сить відстроч­ку або час­тко­ву оп­ла­ту?

Щоб не втра­тити за­мов­лення та клієнта, гнучкі умо­ви оп­ла­ти бу­дуть зас­то­сову­вати­ся у спіль­но­му по­год­женні з Ва­ми.

Бух­галтерсь­ка, юри­дич­на та ІТ підтрим­ка

Бух­галтерсь­кий облік, звітність, кад­ро­вий облік, по­дат­ки та інші "го­ловні болі" мож­на за­лиши­ти в ми­нуло­му.

Всі бух­галтерські про­цеси зніма­ють­ся з Ва­ших пле­чей   і зак­ри­ва­ють­ся на­шими фахівця­ми від А до Я.

Ту­рист не ро­зуміє, чо­му ту­ропе­ратор/авіаком­панія не по­вер­тає кош­ти, пи­ше пре­тензію, по­дає в суд - галь­мує або зу­пиняє Ва­шу            ро­боту, або Вам не­обхідно підпи­сати чи про­лон­гу­вати до­говір з пар­тне­ром?

Наш юри­дич­ний де­пар­та­мент за­микає всі пи­тан­ня і по­лег­шує Вам ро­боту.

Пи­тан­ня, як вста­нови­ти або оно­вити прог­ра­ми? збіль­ши­ти швидкість інтер­не­ту? або пос­та­вити ан­тивірус? - те­пер пе­рехо­дять під кон­троль ІТ фахівців.       

І са­ме Важ­ли­ве!

Ва­шо­го клієнта бу­дете вес­ти тіль­ки Ви, а з на­шо­го бо­ку - Га­рантія не пе­ре­ма­ню­ван­ня Ва­ших клієнтів.

Вся комісія та дохід від про­да­жу Ваші.

На­ша комісія 10% від Ва­шого до­ходу з про­дажу пос­лу­ги або квит­ка, але не біль­ше 500 грн.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAQ

 

Як підклю­чити­ся?

Три прос­тих кро­ки:
1. Нап­ра­вити за­пит за по­силан­ням
2. За­пов­ни­ти от­ри­ману ан­ке­ту
3. Підпи­сати до­говір про співпра­цю

Яким чи­ном я от­ри­мую ви­наго­роду?
1. Весь дохід за­лишаєть­ся у Вас, а комісія Agentskiy® пе­рера­ховуєть­ся з Ва­шого бо­ку на ра­хунок на­шої ком­панії ра­зом з оп­ла­тою ту­ру/квит­ка/іншої пос­лу­ги.
2. Як­що клієнт оп­ла­тив на ра­хунок Agentskiy®, Ва­ша комісія пе­рера­ховуєть­ся Вам, за ви­раху­ван­ням по­дат­ку та пос­луг Agentskiy®.

Як відбу­ваєть­ся ре­зер­вація офісу для зустрічі з ту­рис­том?
Вам на­даєть­ся дос­туп в СРМ сис­те­му, в якій мож­ли­во нап­ра­вити за­пит на ре­зер­вацію офісу для зустрічі.

Чи бу­де мож­ливість от­ри­мати звіт по всім моїм за­мов­ленням?
Так, звісно.

 

Наші продукти

Онлайн платформа

Зручна у використанні web-базована платформа для продажу авіаквитків туристичними агентствами. Легкий старт для компаній любого профілю.

Онлайн платформа
Офлайн співробітництво

Вам надається доступ до GDS Amadeus та/або Galileo, персональний менеджер, який буде допомагати Вам. Окрім цього, Ви матимете змогу виписувати квитки самостійно.

Офлайн співробітництво
Залізничні квитки по Європі, Америці та Азії

Продавайте залізничні квитки в усі куточки світу. Ви отримаєте доступ до всіх основних постачальників, а також нашу підтримку і кооперацію з інших сервісів.

Залізничні квитки
Туризм

Бронювання готелів і додаткових послуг за напрямками (Південно-Східна Азія, острова Індійського океану, Близький Схід, курорти Карибського басейну), бронювання готелів для бізнес-поїздок по Європі, бронювання трансферів в аеропортах та містах всього світу.

Туризм

Контактна інформація

01032, м. Київ, вул. Льва Толстого 25, офіс 43+380 44 339 97 99